دیزه گواله، ناهماهنگ و زیبا

نام پیپ: دیزه گواله (ناهماهنگ)

طول: 130 میلیمتر

ارتفاع: 62 میلیمتر

عرض آتشگاه: 20 میلیمتر

عمق آتشگاه: 47 میلیمتر

وزن: 53 گرم

سازنده: بربیا

نوشته های مرتبط

جوابی بنویسید